Teachers and Teaching Assistants

 

 

Miss Diskin

Nursery Acorns

Class Teacher

 

 

 Mrs Choudhury

Nursery Acorns

Teaching Assistant

 

  

  Miss Kalbfuss

Reception Willow

Class Teacher

 

 

 

 

  

  Miss Thompson

Reception Willow

  Teaching Assistant 

 
     

 

Miss Flynn

Reception Chestnut

Class Teacher 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miss Inman

Reception Chestnut

Teaching Assistant 

 
 

 

Miss Taylor

Year 1 Holly

Class Teacher

 

 

 

  

 Miss Edgar 

Year 1 Holly

Teaching Assistant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miss Guyett

Year 1 Holly 

Teaching Assistant 

  

 

  

    

 

Miss Nsiah

Year 1 Beech

Class Teacher

 

Mrs Wright

Year 1 Beech

Teaching Assistant

 
 

 

Miss Barton

Year 2 Maple

 Class Teacher 

 

 

 

 

 Mrs Milburn

Year 2 Maple

Teaching Assistant

 
 

 

 Miss Taylor

Year 2 Cedar

Class Teacher

 

 

 

Mrs El Jamal

Year 2 Cedar

Teaching Assistant

 

 

 

 

 

 Miss Godfrey

Year 3 Aspen

Class Teacher 

   

 

 

 

 Miss Hart-Winks

Year 3 Hazel

Class Teacher

    

 

 

  Miss Leatherland

Year 4 Pine

Class Teacher

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

Miss Mercer

Year 3 Aspen 

Teaching Assistant 

 

  

 

 Miss Harewood

Year 3 Hazel

Teaching Assistant  

  

 

 

 Mrs Bromfield

Year 4 Pine

Teaching Assistant

 

  

 

Miss Gallagher

Year 4 Birch

Class Teacher

 

 

 

Mrs Detomaso 

Teaching Assistant

(SEN)

 

Mrs Walter

Year 4 Birch

Teaching Assistant

 
 

 

  

 

 

Miss Davis

   Year 5 Hawthorn     

Class Teacher 

 

 

  

Miss Holman

Year 5 Sycamore Class Teacher

 

 

Mr Hibbert

Year 6 Oak

Class Teacher

 

  

 

Mr Holmes Reed

Year 6 Elder

Class Teacher 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mr Ridd 

Year 6

Support Teacher 

 

 

   

 

      

 

   

  

 

Mrs Ahmed

Year 5 Hawthorn Teaching Assistant 

 

 

 

 

 

Miss Oezcan

Year 5 Sycamore Teaching Assistant 

  

 

 

Mrs Kecojevic

Year 6 Oak

Teaching Assistant  

 

 

 

 

Mrs Hiscocks

Year 6 Elder

Teaching Assistant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr Rick

 PE Teacher

 

 

Mr Nind

Music Teacher